Scroll Top

ΑΞΙΕΣ – ΑΡΧΕΣ

Οι Αρχες και οι Αξίες της ΟΣΦΕ

ΑΞΙΕΣ

«Οι συνεταιρισμοί στηρίζονται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης. Ακολουθώντας την παράδοση των πρωτεργατών, τα μέλη των συνεταιρισμών στηρίζονται στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της φροντίδας για τους άλλους».
ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑ:

Τα μέλη της Ομοσπονδίας αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της θέσης της.

ΑΥΤΕΥΘΥΝΗ:

Τα μέλη της Ομοσπονδίας αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

Επιλέγεται ο δημοκρατικός τρόπος οργάνωσης και διοίκησης της Ομοσπονδίας, όπως αυτός εφαρμόζεται στην περίπτωση οργάνων εκπροσώπησης.

ΙΣΟΤΗΤΑ:

Τα μέλη της Ομοσπονδίας είναι μεταξύ τους ίσα και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το οικονομικό τους μέγεθος ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα.

ΙΣΟΤΙΜΙΑ:

Το παραγόμενο από τη λειτουργία της Ομοσπονδίας όφελος ή μέρος αυτού κατανέμεται στα μέλη της ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες και προσπάθειες της Ομοσπονδίας.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ:

Τα μέλη της Ομοσπονδίας αποκτούν αμοιβαία σχέση ηθικής, πνευματικής, οικονομικής και υλικής στήριξης.

ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ:

Στις συναλλαγές της Ομοσπονδίας με τα μέλη και με τρίτους, στη διοίκηση και διαχείριση της Ομοσπονδίας.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ:

Σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Ομοσπονδίας είναι απαραίτητη ώστε τα μέλη να μπορούν να ελέγχουν την πορεία της και να συμμετέχουν μετά λόγου γνώσεως στη διαμόρφωση της πορείας της.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ:

Η Ομοσπονδία είναι οντότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευρύτερη φαρμακευτική και συνεταιριστική κοινότητα. Οφείλει να αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν, να συμβάλλει στην πρόοδο και την εύρυθμη λειτουργία της ευρύτερης φαρμακευτικής και συνεταιριστικής κοινότητας, της κοινωνίας μέσα στην οποία ζουν και δραστηριοποιούνται τα μέλη της.

ΜΕΡΙΜΝΑ για τους άλλους:

Η αλληλεγγύη επεκτείνεται και πέρα από τα στενά όρια της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία φροντίζει όχι μόνον για τα συμφέροντα των μελών της αλλά και επίσης για τα συμφέροντα της ευρύτερης φαρμακευτικής και συνεταιριστικής κοινότητας, της κοινωνίας μέσα στην οποία ζουν και δραστηριοποιούνται τα μέλη της.

ΑΡΧΕΣ

1
Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή:

Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοικτές σε όλα τα πρόσωπα, τα οποία είναι ικανά να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και να αποδεχτούν µε προθυμία τις ευθύνες του μέλους χωρίς εθνικές, κοινωνικές, φυλετικές, πολιτικές ή θρησκευτικές διακρίσεις.

2
Δημοκρατικός έλεγχος

Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις οι οποίες ελέγχονται από τα μέλη τους, τα οποία συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής και στη λήψη των αποφάσεων. Οι άνδρες και οι γυναίκες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως αιρετοί εκπρόσωποι είναι υπόλογοι στα µέλη. Πρωτίστως τα µέλη των συνεταιρισμών έχουν ίσα εκλογικά δικαιώματα (ένα μέλος, μία ψήφος). Οι ανωτέρου βαθμού συνεταιρισμοί είναι οργανωμένοι επίσης με δημοκρατικό τρόπο.

3
Οικονομική συμμετοχή των µελών:

Τα µέλη συμμετέχουν ισότιμα στο κεφάλαιο των συνεταιρισμών τους και το ελέγχουν µε δημοκρατικές μεθόδους. Ένα μέρος από το κεφάλαιο αυτό αποτελεί συνήθως την κοινή περιουσία των συνεταιρισμών. Τα µέλη συνήθως λαμβάνουν περιορισμένη αποζημίωση για το κεφάλαιο το οποίο καταβάλλουν ως προϋπόθεση της συμμετοχής τους. Τα µέλη διαθέτουν τα πλεονάσματα για όλους ή για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς: α) για ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους, πιθανόν µε τη δημιουργία αποθεματικών, μέρος των οποίων τουλάχιστον θα πρέπει να είναι αδιανέμητο. β) ως όφελος στα µέλη, ανάλογα µε τις συναλλαγές που είχαν µε τον συνεταιρισμό και γ) για την πραγματοποίηση άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη.

4
Αυτονομία και ανεξαρτησία:

Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αυτοβοήθειας, ελεγχόμενες από τα μέλη τους. Εάν θα συνάψουν συμφωνίες µε άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των κυβερνήσεων, ή εάν θα εξασφαλίσουν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές θα πρέπει να το πράττουν µε όρους οι οποίοι διασφαλίζουν το δημοκρατικό έλεγχο που ασκείται από τα µέλη και διατηρούν την αυτονομία του συνεταιρισμού.

5
Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση:

Οι συνεταιρισμοί εξασφαλίζουν εκπαίδευση και κατάρτιση για τα μέλη, τους αιρετούς εκπροσώπους, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους τους έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Ενημερώνουν το κοινό, ειδικότερα τη νέα γενιά και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, για τη φύση του συνεργατισμού και τα οφέλη που προσφέρει.

6
Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών:

Οι συνεταιρισμοί εξυπηρετούν περισσότερο αποτελεσματικά τα µέλη τους και ενδυναμώνουν το συνεταιριστικό κίνημα συνεργαζόμενες μεταξύ τους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

7
Μέριμνα για την κοινότητα:

Οι συνεταιρισμοί εργάζονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους εφαρμόζοντας την πολιτική που αποφασίζεται από τα µέλη τους. Οι βασικότεροι άξονες της συνεταιριστικής κοινωνικής πολιτικής, µε την ευρύτερη έννοια του όρου, είναι η αύξηση του εθνικού προϊόντος, η αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου, η περιφερειακή ανάπτυξη και η προώθηση προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα.

Ενημερωθείτε πρώτοι!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ο.Σ.Φ.Ε, ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ & ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ!